Performance marketing

Skrevet av: Erling Aalvik – 08.12.2020

Performance marketing, eller på norsk resultatbasert markedsføring kan sees på som det motsatte av tradisjonell markedsføring og massekommunikasjon. I massekommunikasjonen ligger fokus på å nå ut til flest mulig mennesker, mens i performance marketing ligger fokus på å treffe hver enkelt forbruker med individuelt tilpasset budskap.
I performance marketing foregår markedsføringen digitalt og på tvers av kanaler, medier, formater og prismodeller. Denne måten å markedsfører seg på baserer seg på løpende målinger og analyser, der markedsføringen blir optimalisert underveis. Man kan derfor si at resultatene styrer arbeidsprosessen.

Hva kjennetegner performance marketing?

Performance marketing kjennetegnes ved detaljert målretting og segmentering. Ved bruk av performance marketing kan man rette ulike budskap til ulikt publikum på ulike stadier av kjøpsprosessen, og på denne måten være nærmere å få kunden til å utføre ønsket handling. Du kan for eksempel markedsføre mot en spesiell målgruppe ved å segmentere ned på alder, kjønn, interesser mm. og samtidig ekskludere visse målgrupper eller segmenter. Denne formen for markedsføring er derfor målrettet og oppleves som mer relevant for forbrukerne ved at man har fokus på å treffe rett publikum, på rett sted, til rett tid, med rett budskap.

Våre tjenester

Animasjon av google ads

Google annonsering

Som sertifisert Google-partner hjelper vi deg å bli mer synlig når potensielle kunder er på utkikk etter det du tilbyr. Vi sørger for at du når rett målgruppe til rett pris.

RACE-modellen

I all tradisjonell markedsføring er RACE-modellen, eller «salgstrakten» godt kjent. Modellen er delt opp i fire faser som sier noe om de ulike fasene i kundereisen.

Øverst i trakten finner vi «reach». Her er det fokus på å skape oppmerksomhet, og få kunden til å få kjennskap til det du markedsfører. Videre i trakten finner vi «act», hvor fokus er på å få kunden til å utføre en handling, som for eksempel å trykke på annonsen eller gå til landingssiden.

Under act finner vi «convert», hvor fokuset er rettet mot performance marketing. Nederst i trakten finner vi «engage», der fokuset er på å få kunden til å snakke varmt om produktet eller tjenesten din. «Word of mouth» er ekte og vanskelig å påvirke. Den markedsføringen som skjer på denne måten er ofte den mest kraftfulle. Eksempelvis er en anbefaling fra et familiemedlem eller en god venn du stoler på genuint og trygt. Denne delen i salgstrakten er ofte nøkkelen til gjensalg og lojale kunder.

Teste og optimalisere

Presis måling og konkrete resultater er også kjennetegn på denne formen for markedsføring. Ved bruk av performance marketing vil du til enhver tid ha mulighet til å måle markedsføringen live. På denne måten vil man kunne gjøre endringer og optimaliseringer underveis, som igjen vil føre til konkrete resultater. Ved å sitte med disse mulighetene vil man lettere kunne prøve ut ulike strategier, måle resultater og optimalisere markedsføringen underveis. Dette er en prosess som krever at man er «på» hele tiden og følger med, men samtidig kan denne typen markedsføring gi enormt mye igjen om man gjør jobben. Ved å teste og feile, vil man hele tiden forbedre seg og ha større sjanse til nå de resultatene man ønsker.

Hvorfor bruke performance marketing?

  1. Kostnadseffektivt: Du betaler kun når en ønsket handling har funnet sted. Risikoen for investering er dermed lav og markedsføringen avhenger ikke av store budsjetter.
  2. Optimalisering: Du har mulighet til å optimalisere markedsføringen og aktivitetene underveis. Endringene skjer raskt og effektivt ved at man er «på» til enhver tid.
  3. Konkrete mål: Det kreves at man har fokus på hva man skal oppnå. På denne måten vil man arbeide konkret mot resultater og de målene som er satt.
  4. Sannhets-rapporter: Fordi man er live oppdatert på markedsføringen, vil man til enhver tid kunne hente ut sannhets-rapporter om avkastning.
  5. Innovativt: Du vil treffe kunden bedre med større relevans, noe som fra et kundeperspektiv oppleves som sømløst og løsningsorientert.

Kundecaser